Maand: juli 2016

Gerrit Zalm heeft zijn ‘VVD-hielen’ nog niet gelicht of ABN gaat voor negatieve spaarrente. —

(van onze Bankier-Gangster redactie) AMSTERDAM-NOIR- VVD-Drag Queen Zalm’ eerder weg ABN-misdaadgroep als Ridder in de ‘Oranje-Graai-Nassau–Order’(Video). De ABN Amro Misdaadgroep past op 1 oktober de algemene voorwaarden voor spaarders aan, waardoor het mogelijk wordt dat zij moeten betalen om geld te stallen. M.a.w. de Misdaad Banken beroven mensen, zoals Steve Brown toen al in 2008 […]

via Gerrit Zalm heeft zijn ‘VVD-hielen’ nog niet gelicht of ABN gaat voor negatieve spaarrente. —

Advertenties

Basisregistratie Personen

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisregistratie_Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is de basisregistratie voor natuurlijke personen in Nederland, ingezetenen en niet-ingezetenen, en vervangt sinds 6 januari 2014 de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA).[1]

In de BRP staan naast de persoonsgegevens van inwoners(ingezetenen) in Nederland ook de persoonsgegevens van niet-ingezetenen (Registratie Niet Ingezetenen, RNI). De decentrale registratie door gemeenten blijft, maar de decentrale opslag van GBA-gegevens gaat over in een centrale opslag van de BRP-gegevens. Het beheer is in handen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De infrastructuur van het BRP staat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • gegevens over de ouders
 • gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap
 • gegevens over kinderen
 • gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht
 • verblijfplaats (adres)
 • het burgerservicenummer (BSN).

Deze gegevens zijn met behulp van je DigiD via internet zelf te controleren op de website mijn.overheid.nl. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar, wel ontvangen instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informatie uit BRP voor de uitvoering van hun taken.

Wet basisregistratie personen

De Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden.[2] Nieuw is onder meer dat van iemand met de Nederlandse nationaliteit zijn eventuele andere nationaliteiten niet worden opgenomen.

De gemeente kan een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro opleggen aan iemand die zijn adres niet (juist) opgeeft of bewust toelaat dat een andere persoon op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Artikel 2.17 bepaalt dat als bij de inschrijving van een persoon de geboortedatum niet op de reguliere wijze kan worden vastgesteld, deze ontleend wordt aan een mededeling daarover van de Minister van Veiligheid en Justitie voor zover deze gegevens door hem zijn vastgesteld in het kader van de toelating van de betrokkene tot Nederland. Dit kan een fictieve datum zijn, vaak 1 januari of 1 juli. In oudere gevallen is echter wel “00-00” geregistreerd. De Raad Van State heeft bepaald dat in dat geval een verzoek van betrokkene tot omzetting naar een (eventueel fictieve) volledige datum moet worden ingewilligd.[3]

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.[1]

Het zijn van natuurlijk persoon eindigt met het overlijden.

De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon, een entiteit of organisatie die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden.

Het begrip rechtssubject omvat beide.

Rechtssubject
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtssubject

Een rechtssubject is een drager van subjectieve rechten en plichten, deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid. Juridisch gezien zijn er twee soorten rechtssubjecten: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Rechtspersonen worden nader verdeeld in privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de vereniging) en publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen).

Een gezin of familie is geen rechtssubject, maar bestaat uit twee of meer natuurlijke personen die ieder afzonderlijk rechtssubject zijn. Vormen twee echtgenoten of geregistreerde partners een vennootschap onder firma, dan is deze ook een rechtssubject. Naar de huidige Nederlandse wetgeving is een vennootschap onder firma echter geen rechtspersoon. In rechtszaken wordt zij echter wel geaccepteerd als ware zij een rechtspersoon doordat de vof een afgescheiden vermogen heeft dat anders niet vatbaar zou zijn voor verhaal. De vof is dan dus de procespartij, eventueel kunnen daarnaast ook de vennoten procespartij zijn.

Campaign’s Effects: FAZ Writes on Deutsche Bank/Herrhausen History — LaRouche Irish Brigade

In the midst of the LaRouche campaign to save Deutsche Bank, close down its casino, and turn it back into Alfred Herrhausen’s bank, a very long article appeared July 18 in the Frankfurter Allgemaine Zeitung, “Deutsche Bank’s Last Chance,” a discussion of what has happened to the bank since Herrhausen’s assassination in 1989. LaRouchePAC in […]

via Campaign’s Effects: FAZ Writes on Deutsche Bank/Herrhausen History — LaRouche Irish Brigade

America’s Moloch: The Federal Reserve

Bron: http://www.hiddenmysteries.org/money/exposed/molech-us.html

By W. A. Carto


Do the bankers and the politicians need $87 billion for the war, or do they need the war to get $87 billion?

Few in authority will admit that the American economy requires a constantly expanding injection of Federal Reserve* heroin to survive. When the Federal Reserve was established by Congress in 1913 it was the successful culmination of a bankers’ conspiracy that began shortly after—even before—the conclusion of the Revolutionary War. It has been fueled by careful long-term planning and unlimited financial reserves by unbelievably wealthy men.

Names such as Nelson Aldrich, J. P. Morgan, Paul Warburg, Jacob Schiff, Bernard Baruch, Samuel Untermyer and Rothschild—the most powerful political manipulators in the world then—and their successors now—were the players and politicians. Woodrow Wilson, indebted to them for his election, carried out the plan.

Both parties were involved. The conspirators knew that the public did not want a central bank—something that was anathema to Americans ever since the country’s founding. From Washington through Jackson and to Wilson the idea of a central bank, which would inevitably come to shape public policy and invite corruption, was opposed.

The plotters knew that any plan originated by Republicans would automatically be suspect so in the election of 1912, it took very little cajoling to convince Teddy Roosevelt to run as a third party candidate. This split the Republicans, assuring the defeat of William Howard Taft and the shoo-in of Wilson, the Democrat, little more than their puppet.

Wilson was programmed to preside over the creation of the Federal Reserve—the creature of the most corrupt and criminal class in the world—the international bankers.

Since then, the Fed has directed the transfer of uncounted trillions in assets, such as real property, natural resources and businesses into the greedy hands of the bankers, leaving their victims—including the United States of America and all of its people bankrupt and in hopeless debt to them. And this has been the purpose of this enterprise from its conspiratorial beginning.

WAR, WAR, WAR

The fundamental dynamic of the American economy is war. It requires a constant expenditure of Federal Re serve interest-bearing credit to survive, and the best way to accomplish this requirement is war. The taxpayers can always be inspired to support war. It may be said that the public loves war almost as much as the bankers and their office-holding puppets. And if a sizable segment of the public is opposed to a given war, the news media can work them up to a blessed blood lust within hours. Yes, hours.

Forty years ago, populist analyst/ philosopher Lawrence Dennis de scribed it thusly: “There’s not a peace cloud in the war boom sky.”

American politicians have always responded to this by effortlessly finding “public enemies” to fit the hallowed image of foreign devil. And today, with the terror of 9-11 engraved on the consciousness of the public, exhorting them to follow our leaders in the search for terrorists is so simple that even an intellectually deprived president can easily follow the script. Thus, flinging interest-bearing Federal Reserve credit at our presumed enemies is a simple ritual with precedents without number.

Critics of President Bush’s Iraq aggression are right in that it obviously serves no American interest except the political need to placate the implacable demands of Israel but the even more insistent requirement of feeding the Federal Reserve Moloch** with the bodies of young Americans makes war spending a sacred duty.

source: http://www.americanfreepress.net


Research Materials:
   

  

AFM: toezicht op financiële instellingen

Source: https://www.nibud.nl/consumenten/toezicht-op-financiele-instellingen/

Toezicht op financiële instellingen

Als er iets misgaat bij een bank of andere financiële instelling kan dat grote gevolgen hebben. U kunt dit als consument merken. Ook financiële instellingen zelf kunnen hier onder lijden. Om problemen te voorkomen staan financiële dienstverleners onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

AFM: toezicht op financiële instellingen

Financiële dienstverlening is in Nederland geregeld in de Wet Financieel Toezicht (WFT). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet. De AFM zet zich in voor het transparant maken van de financiële markt. Ook is de AFM de onafhankelijke gedragstoezichthouder op het gebied van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM biedt via afm.nl/consument onafhankelijke informatie en tools om goede keuzes te maken op financieel gebied.

42 % heeft de laatste 5 jaar een financieel adviseur bezocht

Vergunning

Alle financiële dienstverleners in Nederland, zoals adviseurs en banken, moeten een vergunning hebben van de AFM. Onderstaande vergunningen kunnen verleend worden zodat een dienstverlener (een product) kan:

 • Aanbieden

Een aanbieder levert een product, bijvoorbeeld een bankspaarrekening of een koopsompolis.

 • Adviseren

Een adviseur zoekt uit wat voor uw situatie een goede oplossing is.

 • Bemiddelen

U moet zelf aangeven wat u een goede oplossing vindt. Een bemiddelaar sluit alleen de overeenkomst.

 • Optreden als gevolmachtigd agent

Dit is een bemiddelaar die namens een aanbieder een product mag afsluiten.

 • Herverzekeren

Hier heeft u als consument niet mee te maken.

Voorwaarden AFM-vergunningen

De AFM-vergunningen gelden voor bepaalde diensten. Voor hypotheken is een andere vergunning nodig dan voor verzekeringen. Om een vergunning te krijgen, toetst de AFM de financiële dienstverlener op de volgende wettelijke eisen:

 • betrouwbaarheid;
 • deskundigheid;
 • financiële zekerheid;
 • adequate en integere bedrijfsvoering;
 • transparantie;

De zorgplicht houdt in dat de financiële dienstverlener informatie over u inwint en een product adviseert dat bij u past. Financiële dienstverleners moeten een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

De eisen voor de dienstverlener zijn bij advisering strenger dan bij bemiddeling. Bij dat laatste speelt u immers zelf een grotere rol. In principe doet een financiële dienstverlener aan advisering. Als hij alleen bemiddelt, moet hij dat vooraf uitdrukkelijk aangeven.

Dienstverleners controleren

U kunt zelf op de website van de AFM registers raadplegen. Zo controleert u of een dienstverlener de juiste vergunning heeft en welke diensten zij mag verlenen. Ook vindt u op deze website waarschuwingslijsten met onbetrouwbare instellingen. De AFM adviseert om geen zaken te doen met deze instellingen.

Financiële Bijsluiter

De aanbieder moet u bij ingewikkelde financiële producten een Financiële Bijsluiter geven. Hierin staan de belangrijkste kenmerken van het product. U krijgt deze niet standaard, u moet er zelf om vragen. Dit kunt u doen bij de aanbieder, bij de adviseur of bemiddelaar. De aanbieder moet de Financiële Bijsluiter op tijd en zonder extra kosten verstrekken voordat de overeenkomst is gesloten. Als u de Financiële Bijsluiter leest, weet u precies wat u koopt.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Sommige dienstverleners willen meer doen dan van de wet nodig is. Zij sluiten zich aan bij een keurmerk. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een kwaliteitsgarantie voor de dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar. De Stichting Toetsing Verzekeraars geeft het keurmerk uit. Met dit keurmerk weet u dat u te maken heeft met een klantgerichte verzekeraar.

Klachten

Het is aan te raden om de afspraken die u maakt op papier te zetten. Zo voorkomt u misverstanden achteraf. Heeft u toch een klacht? Deze kunt u indienen bij de dienstverlener. Elke dienstverlener moet een klachtenregeling hebben. Komt u er vervolgens niet samen uit? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

FEMA Investigator’s Shock 9/11 Claim: ‘Vault Contents Emptied Before Attack… They Knew It Was Going To Happen’

Bron: http://www.shtfplan.com/headline-news/former-fema-investigators-shock-911-claim-vault-contents-emptied-before-attack-they-knew-it-was-going-to-happen_07022016

 

 

wtf1-2

The attacks of September 11th, 2001 will forever be mired in doubt and suspicion by millions of people who saw the events live on their televisions. Almost immediately following the attacks theories began to emerge.

Were the hijackers operatives for a Western intelligence service? How did a passport from one of the terrorists survive completely unscathed, only to be found later amidst the rubble of the Trade Centers? How did WTC Building 7 collapse even though it was never struck by an airplane? Why was President George H.W. Bush meeting with members of the Bin Laden family at the very moment of the attacks? Were the planes that hit the buildings actually commercial airliners or were they remotely operated drones? Why was the entirety of Ground Zero quickly sanitized and shipped to China for recycling before any investigation ever took place? And, what are the odds that on the very day terrorists used planes to attack the Pentagon and World Trade Centers, the U.S. military was holding exercises simulating hijackers crashing planes into buildings, a circumstance that led to total confusion across the United States and a complete failure of national defense?

These questions and thousands more have been the subject of  fervent debate for over a decade, and like the Kennedy assassination, may never have an official answer.

But just as has been the case with the investigation of JFK’s murder, new details and evidence continue to emerge surrounding the events of that day.

In a shocking report published by The Sun, former Federal Emergency Management Agency employee Kurt Sonnenfeld says he has evidence proving that certain insiders were privy to the attacks, perhaps even including President George W. Bush.

Kurt Sonnenfeld was working for the US Federal Emergency Management Agency, an organisation tied to the US Department of Homeland Security, when the terrorist attack on the World Trade Center took place.

After the planes crashed into the building, Kurt was given unrestricted access to ground zero – the site where the buildings once stood.

Armed with camera gear, the 39-year-old was asked to film everything he saw.

His documented evidence was supposed to form part of a report about what happened – but he never handed back the footage.

He says they want to silence him over what he saw beneath World Trade Center 6, evidence he is convinced paints the Bush Administration as big players in the deadliest attack on American soil.

Sporting bleached blond hair, Kurt wove his way through the rubble of Manhattan’s downtown financial district.

He shot hours of footage but never handed it in.

Of particular interest was what he found beneath World Trade Center 6.

He says inside the building he came across a vault that had been cleared of its contents before the planes struck.

In a documentary filmed in Argentina, Kurt said the discovery is proof that America knew the attacks were coming, at the very least.

“One thing I’m certain of is that agencies of intelligence of the United States of America knew what was going to happen and at least let it happen,” he said.

“Not only did they know it was going to happen, but they in fact collaborated.”

It is given weight by a similar discovery on a basement door below World Trade Center 4.

According to a New York Times article, the door to a vault was still intact but it appeared as if somebody had tried to gain entry.

Behind the vault door were nearly a thousand tonnes of silver and gold.

According to 911 Research, the vault under WTC 4 was reportedly owned by COMEX:

Reports describing the contents of the vaults before the attack suggest that nearly $1 billion in precious metals was stored in the vaults. A figure of $650 million in a National Real Estate Investor article published after the attack is apparently based on pre-attack reports.

Unknown to most people at the time, $650 million in gold and silver was being kept in a special vault four floors beneath Four World Trade Center.

An article in the TimesOnline gives the following rundown of precious metals that were being stored in the WTC vault belonging to Comex.

 • Comex metals trading – 3,800 gold bars weighing 12 tonnes and worth more than $100 million
 • Comex clients – 800,000 ounces of gold with a value of about $220 million
 • Comex clients – 102 million ounces of silver, worth $430 million
 • Bank of Nova Scotia – $200 million of gold

It is of note to mention that Sonnenfeld’s wife died under mysterious circumstances shortly after he carried out his investigation. The cause of death? A bullet to the back of the head.

Sonnenfeld was charged with the murder but those charges were eventually dropped, at which point he fled to Argentina. He has since remarried and had two children.

The U.S. Department of Justice is now attempting to extradite Sonnenfeld back to the United States where he is once again being charged with his wife’s murder.

But Sonnenfeld says that the reasons behind the U.S. government’s push to bring him back to America are more nefarious than they are letting on, alluding to his intimate knowledge of the 9-11 Ground Zero crime scene as a potential reason for taking him into custody.

We know for a fact that gold was being stored under Trade Center 4. Perhaps similar riches were being stored under WTC 6.

That the vault was completely empty when Sonnenfeld carried out his investigation certainly suggests foreknowledge by highly placed insiders.

Also Read: 

Prepare For Any Disaster – A Step By Step Guide

A CBRN Attack On U.S. Soil Will Happen – This Equipment May Save Your Life

9/11: A Conspiracy Theory: Everything You Ever Wanted To Know In Under 5 Minutes

An Act of War: CIA Leak Gives “Incontrovertible Evidence” That 9/11 Was State Sponsored

BOMBSHELL REPORT: Saudis Hit Back: “The U.S. Blew Up World Trade Center To Create War On Terror”

Click here to subscribe: Join over one million monthly readers and receive breaking news, strategies, ideas and commentary.